previous pauseresume next

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در ارزشیابی سال ۱۳۹۴ در بین مراکز تحقیقاتی بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با فعالیت بیش از سه سال رتبه نخست را به خود اختصاص داد

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات