previous pauseresume next

برگزاری کارگاه علم سنجی

کارگاه آموزشی علم سنجی در روز سه شنبه مورخ   ۱۱/۱۵/ ۱۳۹۸، ساعت ۱۱ در مرکز تحقیقات رشد و نموکودکان، پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیر واگیر برگزار گردید.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات