previous pauseresume next

دکتری تخصصی-پژوهشی

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان از سال 91 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی- پژوهشی نمود و هم اکنون 2 دانشجو در این مرکز مشغول به تحصیل هستند.

     همچنین این مرکز ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی-پژوهشی در فراخوان آتی را نیز دارد.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات