previous pauseresume next

نشست دوره ای مطالعه کشوری سلامت آینده نگر مادران و فرزندان (PERSIAN Birth Cohort)

در این نشست بازدید از محل اجرای کوهورت سمنان انجام شد. در این جلسه سرکار خانم دکتر کلیشادی به عنوان مجری مسئول، گزارش کلی از روند اجرای طرح را ایراد نمودند. مدیران اجرایی کوهورت هر شهر نیز گزارش مشروح از روند پیشرفت کار را ارایه دادند. مشکلات سامانه ثبت و سایرمشکلات اجرایی به بحث و بررسی گذاشته شد.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات