previous pauseresume next

ارزیابی چاقی در کودکان

با توجه به روند رشد و تغییرات طبیعی و فیزیولوژیک در وزن و قد، تعریف صحیح اضافه وزن و چاقی و همچنین ارزیابی آن در سنین کودکی و نوجوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. خواه تعریف اخیر سازمان جهانی بهداشت بر اساس معیار z-score به کار رود خواه تعریف های دیگر بر اساس صدک نمایه توده بدنی، به هر حال شدت اضافه وزن باید در ارزیابی کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن مد نظر قرار گیرد تا مشخص شود آیا  نمایه توده بدنی در محدوده اضافه وزن است یا چاقی. سپس باید شرح حال فامیلی از نظر وجود چاقی تعیین شود، چرا که مثبت بودن این شرح حال ، احتمال تثبیت و تشدید اضافه وزن را بیشتر می کند.

 

پس از تایید وجود اضافه وزن، لازم است با شرح حال و معاینه دقیق ، علل ثانویه چاقی از قبیل اختلالات ژنتیکی ، مصرف دارو و ...رد شود و در صورت شک به اختلالاتی از قبیل بیماری های غدد درون ریز، یا کودک به متخصص مربوطه ارجاع داده شود یا آزمایشات مقدماتی در این رابطه در خواست شود.

 

همچنین لازم است عوارض ناشی از اضافه وزن ، از جمله عوارض ارتوپدیک ، پرفشاری خون ، اختلالات قند و چربی خون و براساس برخی دستورالعمل ها، اختلال آزمون های فعالیت کبدی، مورد بررسی قرار گیرند.

 

بررسی های پاراکلینیکی لازم برای ارزیابی کودک مبتلا به اضافه وزن باید در مورد هر فردی به طور جداگانه و بر اساس شدت اضافه وزن ، سن و جنس و همچنین یافته های شرح حال و معاینه تصمیم گیری شود. به طور معمول، توصیه می شود برای همه کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی ( و بر اساس برخی دستورالعمل ها، حتی برای موارد مبتلا به اضافه وزن )، نمونه خون وریدی ناشتا برای تعیین قند خون ( و تست تحمل گلوکز در چاقی های شدید) و لیپید پروفایل شامل تری گلیسرید،کلسترول تام ، کلسترول LDLو  HDL گرفته شود.

 

از آنجا که اصلاح شیوه زندگی مبنای درمان اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان است ، بررسی دقیق عادات فردی (به ویژه الگوی غذایی، فعالیت جسمی و خواب) ، حالات خلقی کودک و نوجوان و شرایط محیطی وی باید به عنوان جزئی از ارزیابی های هر کودک و نوجوان دارای اضافه وزن مد نظر قرار گیرد. تصمیم گیری بررسی های تکمیلی در مورد هر فرد باید بر اساس ویژگی های (از نظر سن ، شدت اضافه وزن ، اختلالات همراه و عوارض ناشی از اضافه وزن و ...) انجام شود.

 

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات