previous pauseresume next

اعضا پژوهشی مرکز

دکتر رویا کلیشادی

دکتر فاطمه محب پور

دکتر مطهر حیدری بنی 

دکتر شهربانو دانیالی   

دکتر مهری خوشحالی

دکتر مریم یزدی

دکتر نگین بدیهیان

دکتر پروین گلی

دکتر معصومه گودرزی

دکتر مریم بمانعلی زاده

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات