previous pauseresume next

اولویت‌های پژوهشی و گرایش پژوهشی

 

گرایش های پژوهشی:

  • شناخت مکانیسم های بروز بیماری های غیرواگیر
  • بررسی عوامل خطرزای بیماری های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان
  • ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بروز بیماری های غیرواگیر از اوان زندگی

 

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات