previous pauseresume next

حضور عضو هیات علمی دانشگاه در بین سرآمدان علمی کشور

فدراسیون سرآمدان علمی ایران با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هر ساله، ۱۰۰ سرآمد علمی کشور را در ۲ گروه الف و ب رتبه بندی می نماید.

ر دومین سال فعالیت فدراسیون سرآمدان علمی ایران، از ۲۱ دانشگاه و موسسه علمی پژوهشی کشور، ۴۷ دانشمند در گروه الف و ۳۰ دانشمند در گروه ب قرار گرفتند.

از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سرکار خانم دکتر رویا کلیشادی استاد و عضو هیات علمی این دانشگاه، در گروه الف این رتبه بندی قرار دارند.
همچنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به واسطه حضور یک عضو هیات علمی خود در این رتبه بندی، در لیست موسسات علمی و پژوهشی سرآمد کشور قرار دارد.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات