previous pauseresume next

مدت و کیفیت خواب

كيفيت و طول مدت زمان خواب نقش مهمي در تعادل انرژي و  سوخت و ساز در بدن و در نتیجه  وزن بدن دارد. 

كوتاه و ناکافی بودن مدت زمان خواب و همچنین خواب نامنظم  با افزايش نماي توده بدني ارتباط دارد. هورمون هاي تنظيم كننده اشتها و مصرف انرژي در اين رابطه دخيل هستند. كم بودن طول خواب باعث اختلال تعادل در ترشح هورمون ها شده و در نتيجه بر ساختار بدني و نحوه توزيع چربي تاثير مي گذارد.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات