previous pauseresume next

مقالات فارسی

جوشقاني زهرا,قيصري آلاله,كيخا مجتبي,عوارض كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك بستري شده در بيمارستان كودكان امام حسين(ع).مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۴(۳۵۹)[دريافت فايل]

 

کریمی بابوکانی مهدی,کیخا مجتبی,میرزائی حسین,صالحی نیا حمید,عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران.مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار.۱۳۹۴ (۲۶۳) [دریافت فایل]

 

فرحی مرتضی،مراتب حمیدرضا، کلیشادی رویا، مطلق محمد اسماعیل.طراحی سیستم تشخیصی هوشمند به منظور پیش بینی چاقی در کودکان با استفاده از عوامل شیوه زندگی، وضعیت اجتماعی- اقتصادی و اطلاعات وراثتی،مجله تحقیقات نظام سلامت /سال دهم/شماره سوم/ پاییز۱۳۹۳[دریافت فایل]

 

 

قادريان مهدي, معراجي محمود, مقدم محمد يوسف, كيخا مجتبي. نارسايي دريچه پولمونر پس از ترميم با بالون در كودكان مبتلا به تنگي اين دريچه. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران. ۱۳۹۳;۷۲(۵).[دريافت فايل]

 

جاری محسن, کلیشادی رويا, گلایول اردلان, طاهري مجذوبه, تسليمي مهناز, مطلق محمد اسماعيل. شیوع آنمی در کودکان ایران: غربالگری بالینی دانش آموزان سال اول مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان. مجله دانشکده پزشکی اصفهان.۳۱(۲۶۸):۲۲۰۹-۱۵.

 

قيصري آلاله،فرج زادگان زيبا،شاهوردي گلنوش،مريخي عليرضا،مديحي يحيي.بررسي كيفيت زندگي كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك در شهر اصفهان.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.شماره .(۱۳۹۲ .۲۲۹)[دريافت فايل]

 

مريخي عليرضا،نادري ريحانه،طاهري ديانا،برادران آذر.بررسي مقايسه اي سطح  β۲ Microglobulin N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase در بيماري هاي مختلف كليوي در اطفال.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۲(۲۲۹) [دريافت فايل]
        

 

خالقي پور شهناز، كليشادي رويا . تأثير تمرينات تنفسي بر گازهاي خون شرياني و شب ادراري در كودكان مبتلا به اختلال خواب مرتبط با تنفس. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. ۱۳۹۲;۲۳۵. [دريافت فايل]

 

قيصري آلاله،ضيائي مونا،مريخي عليرضا.مقايسه موتاسيون در ژن هاي  WT1 NPHS2 در كودكان مبتلا به سندرم نفروتيك در دو گروه حساس و مقاوم به درمان.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۲(۲۳۹) [دريافت فايل]    

 

اثرات رژيم غذائي كاهنده فشار خون بر سندرم متابوليك،اجزاي متشكله آن و شاخص هاي چربي خون در نوجوانان:يك كارآزمائي باليني متقاطع تصادفي.مهين هاشمی پور، رويا کليشادی، سميه رجايی، ناهيد ظرافتی شعاع، احمد اسماعيل زاده، دوره ۸, شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۲ ) [دريافت فايل]

 

نجفي بحري رحيم ،مصطفوي سيد ابوالفضل، مدرسي محمد رضا ، رستمي ده جلالي عليرضا، پيكانپور محمد . تهيه و بررسي فيلم دهاني سريع حل شونده ي جديد از سالبوتامول سولفات جهت درمان آسم،. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. ۱۳۹۱(۲۱۲).[دريافت فايل]

 

انتظار قائم منصوره سادات،رهگذر سهيلا،معافي عليرضا.روش هاي غلبه بر مقاومت داروئي چندگانه ناشي از انتقال دهنده هاي متصل شونده به ATP.‎مجله دانشكده پزشكي اصفهان۱۳۹۱ (۲۱۳) [دريافت فايل]

 

مصلحي اميرحسين،محمودي نفيسه سادات،صانعيان حسين،رحيمي حميد.بررسي عوامل خطر كسب عفونت هليكوباكتر پيلوري،ارتباط آن با آنمي فقر آهن و تأثير آن بر روي رشد كودكان.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۱(۲۲۱) [دريافت فايل]

 

بديعي زهره،شيراني شكوفه.فاصله زماني بين تجويز يك دوره استروئيد با زايمان و پيش آكهي نوزادان نارس.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۱ (۲۱۴) [دريافت فايل]

 

خوشنود اميد ،  تاج الديني محمد حسن،  هاشمي پور مهين، صالحي منصور،فيضي آوات ،حق جوي جوانمرد شقايق،كليشادي رويا، هوسپيان سيلوا،اميني مسعود .بررسي جهش R434X  ژن Dual oxidase ۲ در بيماران مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروييد دايمي و گذرا. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. ۱۳۹۱;۲۱۱.[دريافت فايل]

 

صانعيان حسين, رحيمي حميد, محمودي نفيسه سادات. مقايسه ي حساسيت و ويژگي روش هاي تست اوره آز سريع، سنجش آنتي ژن مونوكلونال هليكوباكتر پيلوري در مدفوع و تست سرولوژي در تشخيص عفونت هليكوباكترپيلوري در نمونه هاي آندوسكوپي كودكان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان. ۱۳۹۱(۲۱۲).[دريافت فايل]

 

روحاني سيد محمد حسين ، هاشمي پور مهين ، كليشادي رويا ، اسماعيل زاده احمد ،  آزادبخت  ليلا. نمايه ي گلسيمي و بار گليسمي رژيم غذايي و اضافه وزن و چاقي دركودكان:مروري بر مطالعات گذشته . مجله دانشكده پزشكي اصفهان  . سال بيست و نهم/شماره ۱۶۶ /هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۰ .     [دريافت فايل]

 

قيصري آلاله ، هاشمي پور مهين ، اديبي آتوسا ، خسروي  پويا. عملكرد كليه در كودكان مبتلا به هيپوتيروييد يسم مادر زادي. [دريافت فايل]  

 

فيضي آوات ، هاشمي پور مهين ، هوسپيان سيلوا ، اميرخاني زينب ، کليشادي رويا  و اميني مسعود ، رفيعي الحسيني مهسا  . کارايي مداخلات درماني در طبيعي شدن رشد کودکان مبتلا به کم کاري مادرزادي تيروييد تشخيص داده شده به روش غربالگري نوزادي . مجله ي غدد درون ريز و متابوليسم ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي . دوره ي سيزدهم، ضميمه ي شماره ي ۶، صفحه هاي ۶۹۳- ۶۸۵ (اسفند ۱۳۹۰ ) [دريافت فايل]

 

 

مودب  محمد حسن ، علیان زهرا  ، حق جوی جوانمرد شقایق ،  هاشمی پور  مهین ،  هوسپیان  سیلوا ، منصوریان مرجان ،  امینی مسعود. بررسي تأثير داروي اسيد فوليک بر شاخص هاي عملکرد اندوتلیوم در بيماران مبتلا به ديابت تيپ یک . مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان . سال بيست و نهم/شماره۱۶۷ /هفته سوم بهمن ۱۳۹۰   [دريافت فايل]

 

 فيضي آوات ، هاشمي پور مهين ، هوسپيان سيلوا ، اميرخاني زينب ، كليشادي رويا ، كمال حيدري كمال ، سجادي علي ، اميني مسعود . بررسي توصيفي روند رشد كودكان مبتلا به كم كاري مادرزادي تيروييد مراجعه كننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان . مجله دانشكده پزشكي اصفهان.  [دريافت فايل]

 

 

ايرانپور رامين, صادق‌نيا عليرضا, حصاركي  مهران. مقايسه‌ي اثر روش كانولاي بيني با جريان بالا با روش فشار مثبت مداوم راه هوايي از طريق بيني در درمان نوزادان مبتلا به سندروم زجر تنفسي. مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۳ مرداد ۱۳۹۰   [دريافت فايل]

ایرانپور رامین, محمدی زاده مجید, فاضل نجف آبادی فرهاد, بدیعی زهره, ناصری فاطمه, نادریان محمد اشکان, سجادی  واله. فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی  . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۴ فروردین ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

 

سنبلستان سيدعلي ، خليلي نوشين ، هاشمي پور مهين. گواتر و شاخص توده ي بدني: آيا ارتباطي بين اين دو در كودكان ساكن اصفهان و سميرم وجود دارد؟ . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . سال بيست و نهم/شماره ۱۶۲ /هفته دوم دي ماه ۱۳۹۰ .[دريافت فايل]

رستم‌ پور نوشین, تاج‌الدینی محمد حسن, هاشمی‌پور مهین‌, صالحی منصور, فیضی آوات, حق‌جوی جوانمرد شقایق, کلیشادی رویا, صانعیان حسین, هوسپیان سیلوا, امینی مسعود. موتاسيون ژن Dual Oxidase ۲ در بيماران مبتلا به کم‌کاری مادرزادی تیرویید دایمی ‌و گذرا . مجله دانشكده پزشكي اصفهان. هفته ۳ تیر ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

 

 

صانعیان حسین, لایق سمیرا, رحیمی حمید. تأثیر پروبيوتيك در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۲ شهریور ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

 

 فاضلی حسین, اکبری رضا, مقیم شراره, اسدیان اسداله, فقیهی نیا جمال, صانعیان حسین, نریمانی تهمینه. شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۳ اسفند ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

 

مدیحی یحیی, آقانوری محبوبه. بررسی ارتباط سن حاملگی نوزادان، نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۳ اسفند ۱۳۸۹.[دريافت فايل]

 

قیصری آلاله, صبری محمد رضا, پیرپیران حمیدرضا, حق جوی جوانمرد  شقایق. بررسی تغییرات فشار خون به روش مانیتورینگ سر پایی فشار خون در کودکان تحت پیوند کلیه و ارتباط با ضریب توده بطن چپ،سطح پپتید ناتریورتیک دهلیزی و سطح آنژیوتانسین سرم . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۲ دی ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

 

 قيصري آلاله, قاسمی‌ تودشكچويي غلامرضا, جان نثاري ريحانه, يماني نيكو, مريخي عليرضا. بررسي تطبيقي دانش، نگرش و عملكرد مختصصين اطفال و پزشكان عمومی نسبت به عفونت ادراري اطفال . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۴ بهمن ۱۳۹۰.[دريافت فايل]

    

حسن زاده فاطمه،كاظمي ايرج،كليشادي رويا.بررسي ارتباط اجزاي سندرم متابوليك و تعداد گلبول هاي خون با به كارگيري مدل هاي رگرسيوني با داده هاي شمارشي.مجله دانشكده پزشكي اصفهان.۱۳۹۰ (۱۲۵)[دريافت فايل]

 

يقيني اميد, خامه سميه, دانش فرزانه, مدرسي محمدرضا, صانعيان حسين. مقايسه‌ی عوامل مؤثر بر تغذيه‌ی انحصاري با شير مادر در كودكان كمتر از ۱ سال در اصفهان در سال   ۱۳۷۸  . مجله دانشكده پزشكي اصفهان . هفته ۱ بهمن ۱۳۸۹ .[دريافت فايل]

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات