previous pauseresume next

چند نكته در مورد روش آگاه سازي كودكان و نوجوانان در مورد عوارض سيگار و قليان و دود آنها

- پيام هاي هشدار دهنده در مورد عوارض سيگار و قليان بايستي بر حسب محدوده سني گروه هدف طراحي شود.

-در مورد شيرخواران،بايد از والدين درخواست شود تا دخانيات را ترك كرده يا دست كم در حضور فرزند خود سيگار و قليان نكشند.

-خردسالان بايد به نحوي آموزش داده شوند كه هر چه سريع تر از محيط حاوي دود دخانيات خارج شوند.

-از آنجا كه نوجوانان به وضعيت ظاهري خود اهميت مي دهند،بيشتر بايد بر عوارض حاد دخانيات از قبيل زرد شدن دندان ها ،بدبو شدن دهان و موارد مشابه تأكيد شود.

-نوجوانان بايد به گونه ا ي تشويق و حمايت شوند كه بتوانند به اولين سيگار يا قليان"نه" بگويند.

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات