previous pauseresume next

نقش تنش عصبي(استرس)در بروز اضافه وزن

تنش عصبي به چند طريق مي تواند در افزايش وزن دخالت داشته باشدو منجر به تغييراتي كه در عملكرد داخلي بدن شود .  مواجه شدن فرد با تنش عصبي (استرس) منجر به رها شدن هورمون هاي متعددي در بدن مي شود كه در اين حالت بدن جنبه دفاعي مي گيرد و به گونه اي عمل مي كند كه گويا فرد در معرض خطر قرار دارد ، در نتيجه تغييراتي سوخت و ساز (متابوليسم) ،جريان خون و توليد انرژي در بدن روي مي دهد. چنانچه فرد براي مدتي طولاني در اين وضعيت بماند، خطرات جدي سلامتي وي را تهديد خواهد كرد.

                  

استرس مزمن به روش هاي زير مي تواند باعث افزايش وزن گردد:

 

۱- تغيير در سوخت و ساز (متابوليسم)

۲- افزايش اشتهاي كاذب

۳- تغيير سطح قند خون و در نتیجه تغيير خلق و خو

۴- ذخيره چربي  به ویژه در ناحیه  شكمی

۵- غذاخوردن هيجاني

 (به دلیل افزايش سطح كورتيزول خون وایجاد انرژي عصبي زيادي

۶- گرايش به غذاهاي فوری (فست فود)

شیوه زندگی سالم

آموزش در مرکز تحقیقات