رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس سازمانی مرکز

Child Growth and Development Research Center,
Research Institute for Primordial Prevention of Non-communicable Disease,
Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

مرکز تحقیقات رشد ونمو کودکان،

پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر،

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران