رفتن به محتوای اصلی
x

درباره ما

تاریخچه مرکز

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان درابتدا در بیمارستان امام حسین (ع) تاسیس شد و هم اکنون دارای دو دفتر مستقل در بیمارستان امین و پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.

اهداف

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان به عنوان یکی از زیرمجموعه های پژوهشکده پیشگیری اولیه از بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد و هدف این مرکز تحقیقات تعیین عوامل موثر پیش از تولد بر رشد و نمو کودکان و نوجوانان، علل پاتوفیزیولوژیکی بیماری ها و عوامل خطر زمینه ای موثر بر بروز بیماری ها و نهایتا ارائه پیشنهادات کاربردی به منظور پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر از اوان کودکی است.

چشم انداز و ماموریت مرکز

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان با همکاری محققین و متخصصان به عنوان یک قطب علمی در زمینه پیشگیری اولیه از بیماری های غیرواگیر عمل می نماید. تعیین مکانیسم های زمینه ای موثر بر بروز بیماری های غیرواگیر جهت تعیین عوامل خطر این بیماری ها در کودکان و نوجوانان از دیگر ماموریت های این مرکز می باشد.

همچنین تعیین استراتژی های موثر و کاربردی جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر از اوایل زندگی از دیگر اهداف این مرکز است.

آدرس سازمانی  (affiliation)

همکاران مرکز

تاریخ موافقت اصولی:

90/5/22

تاریخ  موافقت قطعی:

92/2/23

cgdrc