رفتن به محتوای اصلی
x

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در فهرست برترین های رتبه بندی مراکز تحقیقات بالینی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1399 قرار گرفت

بر اساس نتایج ارزشیابی سالانه فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان در فهرست برترین های رتبه بندی مراکز تحقیقات بالینی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال 1399 قرار گرفت.

در این ارزشیابی، شاخص های مربوط به حیطه تولید دانش شامل: بروندادهای پژوهش (انتشار مقالات، خلاصه مقالات و کتب)، انتشار مقالات در مجلات Q1، انتشار مقالات با همکاری بین المللی، تعداد ارجاعات و شاخص H از پایگاه های معتبر PubMed، WOS و SCOPUS در سال 2020 استخراج گردید و امتیازات خام بر اساس اهمیت هر شاخص و با توجه به ضرایب مربوطه، تطبیق یافته و در نهایت رتبه بندی مراکز در هر گروه صورت پذیرفت.

بدین ترتیب مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جایگاه چهارم بین 259 مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه با بیش از پنج سال فعالیت در سال 1399 قرار گرفت.